پاساژ پردیس ارومیه

: پاساژ پردیس
: 37.5344938
: 45.0501576
: Ostadan Avenue
:
: Urmia
:
: Urmia
: Iran
:
: ۰۹۱۴۴۴۶۳۸۴۱
: